DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Schůze EK

 

2016/2017

setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích,

pobočky ČSE

dne 25.-26.3.2017 v penzionu „Koruna" v Prysku

 

19. setkání Entomologického klubu při Labských pískovcích, pobočky ČSE se zúčastnilo 18 členů a 18 hostů, omluveno byli 4 členové, jako členové EK byli nově zvoleni Matěj Wisura a Petr Brůha, jako čekatelé pak Jiří Preisler, Ladislav Klapka a Jiří Chvalkovský. V prostředí penzionu Koruna jsme prožili opět báječném společné chvíle, jenž jsou zachyceny několika snímky (odkaz na entolabpis) J. Phoenixe a J. Tutkové. O naše nutriční potřeby se nad spokojenost všech postaral hostitel Karel, jemuž s díkem bylo darováno výroční tričko EK.

Pro 20. setkání EK byl v Prysku rezervován klasický listopadový a zároveň již nyní jediný možný termín 11.-12.11.2017, telefonicky potvrdil Dr. Baňař také přítomnost a přednášku o nárazových pastech z Řecka a do té doby jistě celé setkání nabude o další lákadla...

všem kdo se podíleli na tomto setkání či jen drobně vypomohli během akce, bych chtěl moc poděkovat neb vlastně zachránili místopředsedův život...!!!! Jelikož se během naší schůze v penzionu Koruna mihnul také redaktor Českolipského deníku, hned v pondělí deník naši konferenci zmiňuje...!!!

 

 

 

2014

Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích

dne 22.12.2014 v Restauraci „U Málků“ v Děčíně

 

Hosté: Wisura M., Kudrnová K. a Tutková J.

Průběh setkání:

Sedmnáctého setkání našeho klubu dne 22.11.2014 se zúčastnilo 20 členů. Mladý a nadějný kolega Matěj Wisura, který se s námi již letošního roku zúčastnil nejen našich Dnů EK, ale i terénních výzkumů v Německu, se stal čekatelem našeho klubu. řada kolegů byla nucena zaslat omluvu pro časovou zaneprázdněnost a lítost nad neúčastí. Pánové P. Benda a M. Honců ve stejný den poctili svoji účastí celostátní ornitologické setkání v Ústí n. L. Kolega P. Brůha téhož dne řešil taxonomii kovaříkovitých brouků s naším předním specialistou Josefem Mertlíkem. M. Jeremies pro změnu předsedal geologickému spolku u našich příhraničních sousedů. Dřívější předseda našeho klubu pan V. Vysoký se nemohl jednání zúčastnit ze zdravotních důvodů, prostřednictvím M. Trýzny však poslal upřímnou zdravici všem členům. Kolega V. Kopecký se přímo během jednání klubu telefonicky spojil s L. Blažejem. Pozdravil všechny členy a zároveň požádal o zrušení svého členství. Důvodem byla skutečnost, že se entomologii věnuje v poslední době pouze okrajově a navíc se odstěhoval. Zdůraznil, že kdykoliv přijede velmi rád na každoroční setkání, ale už pouze jako host a nikoliv jako jeho řádný člen.

Na setkání byl poprvé v historii klubu vyhlášen předsedou a místopředsedou nejproduktivnější a nejaktivnější „Člen roku“. Zcela zaslouženě se jím stal náš velevážený kolega a kamarád Jindřich Černý. Důvodem je jeho neutuchající činnost nejen pro klub, ale rovněž pro výzkum fauny jako takové. Nemůžeme opomenout i jeho bohatou determinační a zejména publikační činnost, i to, že se Jindřich stará i o nastupující mladou generaci. Jindřichu, děkujeme Ti za vše, zejména za Tvůj nevšední odborný i kamarádský přístup! Po vyhlášení a potlesku byl Jindřich odměněn velkým panákem rumu, neb ještě nebyla promyšlena jiná vhodnější forma odměny.

Během kolování prezenční listiny bylo požádáno o aktualizaci a doplnění kontaktních údajů. Ačkoliv se letošního setkání nezúčastnilo tolik hostů jako každým rokem, budou kontaktní údaje pro příští rok rozšířeny také o kolegy ze sousedství.

L. Blažej dále připomněl, že již na posledním setkání bylo odsouhlaseno, že příští Dny EK se uskuteční na Českolipsku. Toto bylo opětovně odsouhlaseno a bylo ujednáno, že L. Blažej a M. Trýzna promyslí vhodné lokality a rovněž vyjednají potřebná povolení do maloplošně chráněných území. Organizace, co se přesného termínu týká, se vzdal L. Blažej, neboť jak sám připomněl, pokaždé se trefil do opravdu mizerného počasí. Výběrem konkrétního termínu byl pověřen M. Trýzna, a to na základě dobrých zkušeností z letošního roku, kdy jím vybraný termín se zcela kryl s opravdu příjemným a entomologicky velmi vhodným počasím.

L. Blažej upozornil, že v současné době začal regionálně zpracovávat brouky čel. Tenebrionidae sensu lato, tedy včetně Alleculidů a Lagridů. Požádal všechny členy o zapůjčení či vypsání údajů o této čeledi.

Vzhledem k tomu, že v příštím roce oslaví klub již 15 let své existence, bylo by dobré odměnit se nějakým dárkem. L. Blažej navrhl, že by bylo vhodné nechat si k této příležitosti zhotovit opět klubová trička upomínající tuto významnou událost. Návrh byl odsouhlasen a do připravené listiny si zájemci ihned napsali kolik a v jaké velikosti trička požadují. Totéž se týkalo i speciálních výročních entomologických krabic, které by byly vyrobeny laskavou péčí pana Františka Fengla (viz ukázka předložená L. Blažejem).

Tak jako tradičně byla představena nová entomologické a přírodovědná literatura.

V závěru oficiální části setkání pronesl L. Blažej obsáhlou prezentaci o entomologické výpravě na Balkánský poloostrov, při které čerpal z celkem 3 odborných expedic.

Zapsal: M. Trýzna

2011

Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích

dne 17.12.2011 v Restauraci „U Málků“ v Děčíně

 

Hosté: M. Honců (OVMaG v České Lípě), P. Tyrner (Litvínov), M. Žemlička (LTM), F. Budský (LTM) & Chvalkovský (CL).

Průběh setkání:

Přivítání členů klubu a hostů na 14. setkání; přivítání zakladatele EK pana V. Vysokého, upozornění na aktuální seznam kontaktů v letošních Listech EK; připomenutí nedávného úmrtí člena EK Jiřího Guta s pár slovy P. Bendy a minutkou ticha; představení nových webových stránek EK; Entodny EK 2012 dohodnuty na operativní řešení a improvizaci; představení přílohy Listů EK: Vysoký & Černý 2011: Minující motýli Ústeckého kraje; aktualizace faunistiky tesaříků Labských pískovců (Kadlec, Blažej & Michalega 2011) vyjde bohužel až v lednu, proto nebylo možné rozdat separáty; připravovaná publikace o zajímavých nálezech střevlíkovitých okr. Děčín (vč. části Ústeckého okresu, kam zasahuje západní část CHKO Labské pískovce) – Odpovědný za revize a přípravu manuskriptu L. Blažej, přislíbena možnost využití Sborníku Severočeského muzea v LBC; představení připravované výstavy ke 40. výročí Správy CHKO Labské pískovce - Mravenci ze sbírek V. Vysokého a pozvání členů EK – „volná vstupenka pro člena EK a doprovod“ do prostor Rajské ostrovy, kde výstava bude ke zhlédnutí během března 2012; spolek Lužických entomologů vydal publikaci o motýlech oberlausitz.

Přednáška:

  • M. Trýzna: Studijní pobyt v Londýnském přírodovědném muzeu.
  • J. Phoenix: Rozšíření rodu Meloe v Česko-saském Švýcarsku.
  • J. Černý & M. Trýzna:  Výzkum motýlů v Českém Švýcarsku.
  • P. Tyrner: Entomologické putování po Iránu.
  • G. Ritschel: Entomologické aktuality ze severních Čech ve fotografiích.

 

2010

Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích

dne 11.12.2010 v Restauraci „U Málků“ v Děčíně

Hosté: K. Schön, P. Tyrner, J. Říha, P. Krásenský, J. Chvalkovský, M. Petrželka, V. Klapka, T. Sýkora, kteří se představili a stručně přednesli o svých entomologických zájmech.

Členství: noví členové K. Schön (předseda severočeské poočky ČSE) a P. Krásenský (Zoopark, Chomutov).

Průběh setkání:

Doplnění kontaktních údajů pro potřey aktualizace po pěti letech. Zhodnocení Entodnů 2010 jako klasicky chladných, ale jako vždy, s potěšujícím výsledkem. Na kopci Hrazený konečně potvrzena přítomnost nosatců z rodu Acalles a Echinodera (viz Entolisty). Návrh Entodnů EK 2011 na oblast Podkrušnohoří (např. Kateřinský mokřad). Přes diskuzi o zaměření se na oblast Labských pískovců byl obecně odsouhlasen návrh soustředěný na podhůří Krušných hor. Představení nové literatury - Příroda Frýdlantska a Atlas blanokřídlého žahadlového hmyzu. Entolisty v novém kabátě. Aktualizace tesaříků Labskýh pískovců v posledních fázích před odevzdáním k publikaci (pravděpodobně Sborník Mosteckého muzea). Slavnostní prohlášení webových stránek EK za funkční Závěrečné zprávy z průzkumů provedených externími spolupracovníky k nahlédnutí během setkání. V rámci výzkumů soustředěných na zdejší populace modrásků rodu Phengaris (syn. Maculinea) zprostředkována žádost o předání dílčích dat ze severních Čech.

Přednáška: P. Krásenský & P. Moravec: Ripikolní fauna Dolního Poohří (Col.:Staphylinidae, Carabidae).

 

2009

Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích

dne 12.12.2009 v Restauraci „U Málků“ v Děčíně

Hosté: Dr. Jiří Vávra

Členství: noví členové Ing. Pavel Vonička (Severočeské muzeum v Liberci), Pavel Moravec (Správa CHKO České středohoří). úmrtí Přemysla Pospíšila (viz článek ke vzpomínce: FED 9). Klub té doby s 34 členy.

Průběh setkání:

Zaštítění EK aktivitami České společnosti entomologické, jejíž severočeská pobočka byla prohlášena za zaniklou; Miloš Trýzna zvolen předsedou EK a Lukáš Blažej místopředsedou; Entodny 2010 - Šluknovsko: lom v Harrachově a kopec Hrazený; Tesaříci Labských pískovců - zpracovány údaje cca 10 lidí, ostatní dodat do konce ledna. V rámci taxonu Leiopus nebulosus (Linnaeus) bude nutné, vzhledem k nedávnému popisu kryptického druhu L. linnei, zrevidovat většinu sběrů našich členů; mapování druhu Carabus auratus - označení sbírkových kusů štítky o zaevidování jedince orgánem ochrany přírody; trička k 10. výročí Entomologického klubu.

Přednáška: Dr. J. Vávra - Metodika hodnocení kvality přírodních habitatů s použitím analýzy taxocenozy motýlů.

 

2008

Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích

dne 22.11.2008 v Restauraci „U Málků“ v Děčíně

Hosté: Ing. Karel Schön (předseda Severočeské pobočky ČSE) a Jan Schneider (člen Výboru ČSE).

Omluveni: V. Ryjáček

Členství: noví členové Petr Matúšových (Česká Kamenice) a Štěpán Hofmeister (Praha). Klub má tak již 33 členů.

Celkem na 12. setkání EK přítomno 25 členů: dle prezenční listiny - Trýzna M., Benda P., Kopecký V., Blažej L., Hofmeister Š., Říha R., Marschner R., Čapek L., Černý J., Svadbík P., Malík L., Moravec J., Lobotka J., Zelinka J., Bedl P., Rejl S., Kadlec J., Purchart L., Matúšových P., Ševčík V., Šafránek O., Lust Z., Ritschel G., Michalega M. a Spružina J.

Průběh setkání:

Aktualizace kontaktních údajů; Nové číslo Listů Entomologického klubu při Labských pískovcích - použití loga v časopise poprvé s dohodnutými úpravami z minulého setkání; představení triček s logem EK a textem k 10 výročí jeho založení (vítězný model s logem umístěným na levé straně a s textem na straně pravé); plánovaná exkurze do Českého středohoří - autobusem na dvě lokality: vrch Raná a lužní les u řeky Ohře pod vedením zoologa CHKO České středohoří P. Moravce; webové stránky EK na adrese www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz; publikace „Tesaříci Labských pískovců“ - poskytnutí údajů po roce 2000 do současnosti, hlavní koordinátor kolega J. Kadlec; zajímavé webové stránky pana V. Vysokého, bývalého předsedy EK - www.carabmoser.wbs.cz; výzkumy na území Labských pískovců (Českého Švýcarska), k nahlédnutí závěrečné zprávy; možnosti „povýšení“ Listů přidělením čísla ISSN; nové publikace; výzva P. Voničky (zoologa Severočeského muzea v Liberci) k poskytnutí údajů o střevlíka Carabus auratus a pestrokrovečníka Trichodes alvearius.

Přednáška: J. Schneider - entomologické putování po Mongolsku v roce 2001.

 

2007

Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích

dne 17.11.2007 v Restauraci „U Málků“ v Děčíně

Hosté: Zbyněk Kejval (Chodského muzeum v Domažlicích), Petr Baňař (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v Praze) a Jűrgen Phoenix (Správa NP Saské Švýcarsko).

Omluveni: L. Purchart, O. Šafránek, P. Vonička, M. Jeremis, manželé Lebduškovi

Členství: noví členové Petr Baňař a Jűrgen Phoenix. Žádost manželů Lebduškových o ukončení členství v EK z důvodu pokročilého věku. Dohoda o ponechání členství a zasílání materiálů poštou, i když se již nebudou účastnit akcí klubu.

Celkem na 11. setkání přítomno 19 členů: dle prezenční listiny - M. Trýzna, L. Blažej, P. Benda, V. Kopecký, V. Ryjáček, L. Malík, P. Svadbík, M. Michalega, J. Kadlec, R. Marschner, P. Pospíšil, J. Pokorný, J. Černý, L. Čapek, R. Říha, Z. Lust, V. Ševčík, P. Baňař a J. Phoenix a paní Pospíšilová a Z. Kejval.

Průběh setkání:

Slavnostní přípitek k nadcházejícímu 10. výročí založení EK při Labských pískovcích a vzpomínka na zakládajícího předsedu EK pana Václava Vysokého, který ze zdravotních důvodů již není jeho členem; aktualizace kontaktních údajů; možnost doplnění starších Listů EK; Entomologické dny: vrch Spravedlnost, Růžovský vrch a další; nové číslo Listů EK a založení redakční rady ve složení M. Trýzna, L. Blažej, V. Kopecký a P. Benda; představení 10 návrhů na logo Klubu - konečná grafická podoba loga odsouhlasena redakční radou Listů EK - kruhový tvar, v popředí chrobák Typhaeus typhoeus a v pozadí Pravčícká brána; záměr tisku triček s logem EK - tři návrhy, z nichž byl vybrán model pod označením Pavel 1 (logo EK nalevo a vedle napravo text. Barva trička bude zelená), kolovací tabulka pro objednávku triček, jejich velikostí a počtu, vyřízením agendy pověřen L. Blažej; záměr  zpracování webové stránky EK dle vzoru ornitologického klubu; začlenění Listů EK do zoologické bibliografie České republiky; mezinárodní seminář „Labské pískovce – historie, příroda a ochrana území“ k příležitosti 35. výročí vyhlášení CHKO Labské pískovce; postery o bezobratlých, které byly na mezinárodním semináři prezentovány; nová entomologická literatura; průzkumy bezobratlých na území Českého Švýcarska; dodatek k publikaci tesaříci Labských pískovců.

Přednáška: P. Baňař - „Letem ploštičím světem“ (viz foto LB) a V. Ryjáček - Výprava za tesaříky do Maroka.